Βασικές ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος αποτελούν:

 

Αντίκτυπος του έργου

Οι δράσεις και ενέργειες του CD Waste-ManageVET θα έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο τόσο στις άμεσες όσο και στις έμμεσες ομάδες-στόχους, προσφέροντας αυξημένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους στον Κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και ενισχύοντας την  ένταξή τους σε μια πιο πράσινη και σύγχρονη αγορά εργασίας.

Θα ενισχυθεί επίσης η θετική εικόνα των τοπικών επιχειρήσεων που προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση ΑΕΚΚ και θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καινοτόμα εργαλεία μάθησης.

Σε εθνικό επίπεδο, θα διαδοθούν και θα εφαρμοστούν καλές πρακτικές και θα αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία μάθησης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των εταίρων, των εκπαιδευτών και παρόχων κατάρτισης και της βιομηχανίας.

Τέλος, η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφενός, και οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστικοί τομείς, αφετέρου, θα δημιουργήσουν πολύ θετικό αντίκτυπο.

 

Ομάδες Στόχου

Το CDWaste-ManageVET απευθύνεται στις ακόλουθες Ομάδες Στόχου:

  • Εργαζόμενοι στον Κατασκευαστικό κλάδο. Θα επηρεαστούν άμεσα, καθώς θα αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ και της κυκλικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες θα αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τουλάχιστον 90 καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ και μεταξύ αυτών, 30 καταρτιζόμενοι θα επιλεχθούν και θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μικρής κλίμακας.
  • Πάροχοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο ευρύτερος εκπαιδευτικός τομέας. Θα ενσωματώσουν στο δυναμικό τους ένα σύγχρονο πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, που θα ενσωματώνει καινοτόμα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και αποτελεσματικούς τρόπους παροχής ΕΕΚ, συνδυάζοντας την πρακτική εξάσκηση. Τουλάχιστον 18 πάροχοι ΕΕΚ (3 πάροχοι ΕΕΚ ανά χώρα/ εταίρο) θα ενισχύσουν το δυναμικό τους ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του έργου.
  • Οι ‘stakeholders’, οι Ενώσεις και οι Κοινωνικοί Εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου, τα ΜΜΕ, η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, οι οργανώσεις νεολαίας που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων τους μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με την εξέλιξη των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και θα βοηθήσουν τον κλάδο να γίνει πιο ανταγωνιστικός, αποδοτικός και βιώσιμος. Επιπλέον, θα ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο θα ενισχύσει την ετοιμότητα του Κατασκευαστικού κλάδου να υιοθετήσει ανάλογες πρακτικές προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και την ικανότητα του εκπαιδευτικού τομέα και ιδίως των παρόχων κατάρτισης να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες.
  • Οι εταίροι του έργου. Θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους και θα ενισχύσουν το δίκτυο συνεργασιών στους τομείς και στα θέματα του έργου.