Παρουσίαση του έργου

“CDWaste-ManageVET- Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε., στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2: Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, με στόχο την υποστήριξη στρατηγικών συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Κωδικός έργου

2019-1-FR01-KA202-062962

Διάρκεια

28 Μήνες (Οκτ. 2019- Ιαν. 2022)

Προϋπολογισμός

332.212,00 €

Συντονιστής έργου

Office de l’ environment de la Corse (OEC), Regional Public body from France

Εταίροι

OEC | Γαλλία    (Συντονιστής)
OFFICE DE L’ ENVIRONMENT SE LA CORSE
Περιφερειακός Δημόσιος Φορέας

ΠΕΔΜΕΔΕ | Ελλάδα
Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works
Κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τον Κατασκευαστικό Κλάδο

EKS | Ελλάδα
EUROPEAN KNOWLEDGE SPOT
Μη Κυβερνητική Οργάνωση

FORMEDIL | Ιταλία
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL EDILIZIA
Εθνικός κοινωνικός φορέας για ΕΕΚ στον τομέα των κατασκευών

ISQ | Πορτογαλία
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
Κατασκευαστικό, Ερευνητικό Ινστιτούτο & Κέντρο ΕΕΚ

UPB | Ρουμανία
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Πολυτεχνείο _ Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης

FLC | Ισπανία
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Ίδρυμα & Κέντρο ΕΕΚ

Το πρόγραμμα «CDWasteManageVET– Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» αποσκοπεί στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του Κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης.

Τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) αποτελούν το πιο ισχυρό «ρεύμα» αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 36,4% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων στην Ε.Ε. Με αυτό το δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών, όπως το Πρωτόκολλο Διαχείρισης ΑΕΚΚ και η Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και την επιδίωξη της αειφόρου χρήσης των πόρων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και στην αποτελεσματική διαχείριση ΑΕΚΚ επιφέρει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον Κατασκευαστικό κλάδο, δημιουργώντας νέες ανάγκες για γνώσεις και δεξιότητες.

Μέσω του προγράμματος CDWaste-ManageVET, θα αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης (Vocational Open Online Course (VOOC)), προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το οποίο θα συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ.

Ο στόχος του έργου CDWaste-ManageVET είναι η προώθηση της ΕΕΚ στους εργαζομένους του Κατασκευαστικού κλάδου, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ και την κυκλική οικονομία. Μέσω του έργου CDWaste-ManageVET, θα αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης (Vocational Open Online Course (VOOC)), προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας , το οποίο θα συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ, αναβαθμίζοντας το υπάρχον εργατικό δυναμικό του Κατασκευαστικού κλάδου, και εφοδιάζοντάς το με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ.

Πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Να βελτιώσει τις ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας, μέσω της ενσωμάτωσης δωρεάν προσβάσιμης ΕΕΚ.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής εκπροσώπων παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των ενδιαφερομένων (stakeholders) του Κατασκευαστικού κλάδου ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού και του Επιχειρηματικού κόσμου, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.]

Οι συμμετέχοντες στο έργο θα επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα από τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Ειδικότερα, τουλάχιστον 90 καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν ειδικές τομεακές δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων 30 καταρτιζόμενοι θα επωφεληθούν μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (μικρής κλίμακας) και 18 πάροχοι κατάρτισης θα ενισχύσουν το δυναμικό τους μέσω της ενσωμάτωσης  των αποτελεσμάτων του έργου.

Βασικές ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος αποτελούν:

 • Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση, τη ζήτηση δεξιοτήτων, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της διαχείρισης των Αποβλήτων ΑΕΚΚ.
 • Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της διαχείρισης των Αποβλήτων ΑΕΚΚ, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση.
 • Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας τηλε- εκπαίδευσης/ τήλε-κατάρτισης που θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Πιλοτική δοκιμή του προγράμματος και της πλατφόρμας του έργου σε εργαζόμενους στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Οι δράσεις και ενέργειες του CD Waste-ManageVET θα έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο τόσο στις άμεσες όσο και στις έμμεσες ομάδες-στόχους, προσφέροντας αυξημένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους εργαζόμενους στον Κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και ενισχύοντας την  ένταξή τους σε μια πιο πράσινη και σύγχρονη αγορά εργασίας.

Θα ενισχυθεί επίσης η θετική εικόνα των τοπικών επιχειρήσεων που προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση ΑΕΚΚ και θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καινοτόμα εργαλεία μάθησης.

Σε εθνικό επίπεδο, θα διαδοθούν και θα εφαρμοστούν καλές πρακτικές και θα αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία μάθησης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των εταίρων, των εκπαιδευτών και παρόχων κατάρτισης και της βιομηχανίας.

Τέλος, η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφενός, και οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστικοί τομείς, αφετέρου, θα δημιουργήσουν πολύ θετικό αντίκτυπο.

Το CDWaste-ManageVET απευθύνεται στις ακόλουθες Ομάδες Στόχου:

 • Εργαζόμενοι στον Κατασκευαστικό κλάδο. Θα επηρεαστούν άμεσα, καθώς θα αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ και της κυκλικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες θα αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τουλάχιστον 90 καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ και μεταξύ αυτών, 30 καταρτιζόμενοι θα επιλεχθούν και θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μικρής κλίμακας.
 • Πάροχοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο ευρύτερος εκπαιδευτικός τομέας. Θα ενσωματώσουν στο δυναμικό τους ένα σύγχρονο πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, που θα ενσωματώνει καινοτόμα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και αποτελεσματικούς τρόπους παροχής ΕΕΚ, συνδυάζοντας την πρακτική εξάσκηση. Τουλάχιστον 18 πάροχοι ΕΕΚ (3 πάροχοι ΕΕΚ ανά χώρα/ εταίρο) θα ενισχύσουν το δυναμικό τους ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του έργου.
 • Οι ‘stakeholders’, οι Ενώσεις και οι Κοινωνικοί Εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου, τα ΜΜΕ, η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, οι οργανώσεις νεολαίας που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων τους μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με την εξέλιξη των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και θα βοηθήσουν τον κλάδο να γίνει πιο ανταγωνιστικός, αποδοτικός και βιώσιμος. Επιπλέον, θα ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο θα ενισχύσει την ετοιμότητα του Κατασκευαστικού κλάδου να υιοθετήσει ανάλογες πρακτικές προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και την ικανότητα του εκπαιδευτικού τομέα και ιδίως των παρόχων κατάρτισης να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες.
 • Οι εταίροι του έργου. Θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους και θα ενισχύσουν το δίκτυο συνεργασιών στους τομείς και στα θέματα του έργου.